Prosopography: Strasser (2001), no. 17

Prosopography ID: 1435
Prosopography: Strasser (2001), no. 17
Person: Timasitheos from Delphi (Phokis)