Prosopography: Strasser (2001), no. 15

Prosopography ID: 1433
Prosopography: Strasser (2001), no. 15
Person: Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)