Prosopography: Strasser (2001), no. 14

Prosopography ID: 1432
Prosopography: Strasser (2001), no. 14
Person: Agesilas from Lousoi (Arkadia)