Prosopography: Strasser (2001), no. 13

Prosopography ID: 1431
Prosopography: Strasser (2001), no. 13
Person: Agelaos from Tegea (Arkadia)