Prosopography: Strasser (2001), no. 9

Prosopography ID: 1427
Prosopography: Strasser (2001), no. 9
Person: Aichmeas from Parapotamioi (Phokis)