Prosopography: Strasser (2001), no. 8

Prosopography ID: 1426
Prosopography: Strasser (2001), no. 8
Person: Sakadas from Argos (Argeia)