Prosopography: Strasser (2001), no. 7

Prosopography ID: 1425
Prosopography: Strasser (2001), no. 7
Person: Melampous from Kephallenia (Kephallenia)