Prosopography: Strasser (2001), no. 6

Prosopography ID: 1424
Prosopography: Strasser (2001), no. 6
Person: Echembrotos from (Arkadia)