Prosopography: Strasser (2001), no. 5

Prosopography ID: 1423
Prosopography: Strasser (2001), no. 5
Person: Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)