Prosopography: Strasser (2001), no. 2

Prosopography ID: 1420
Prosopography: Strasser (2001), no. 2
Person: Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)