Prosopography: Strasser (2001), no. 1

Prosopography ID: 1419
Prosopography: Strasser (2001), no. 1
Person: Kallias from Aegina (Aegina)