Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 220

Prosopography ID: 141
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 220
Person: Antoninos from Hermopolis? (Egypt)