Prosopography: Strasser (2021), no. 115

Prosopography ID: 14022
Prosopography: Strasser (2021), no. 115
Person: Marcus Aurelius Artemidoros from Saittai (Lydia)