Prosopography: Moretti (1957), no. 636

Prosopography ID: 1400
Prosopography: Moretti (1957), no. 636
Person: Apollodoros son of Mnaseas from Samos (Samos)