Prosopography: Gouw (2009), no. 151

Prosopography ID: 13857
Prosopography: Gouw (2009), no. 151
Person: Titus Aelius Aurelius Menandros son of Apollonios from Aphrodisias (Caria)