Prosopography: Gouw (2009), no. 148

Prosopography ID: 13855
Prosopography: Gouw (2009), no. 148
Person: Tiberius Claudius Teimodemos Koliorgeus son of Tiberius Claudius Olympos from Stratonikeia (Caria)