Prosopography: Gouw (2009), no. 146

Prosopography ID: 13854
Prosopography: Gouw (2009), no. 146
Person: Tiberius Claudius Patrobios from Antiochia on the Orontes (Syria)