Prosopography: Gouw (2009), no. 127

Prosopography ID: 13837
Prosopography: Gouw (2009), no. 127
Person: Publius Pompeius Eutychus (Ninnaros Ninnus) from Philadelphia (Lydia)