Prosopography: Gouw (2009), no. 119

Prosopography ID: 13832
Prosopography: Gouw (2009), no. 119
Person: Polyktor son of Damonikos from Elis (Elis)