Prosopography: Gouw (2009), no. 105

Prosopography ID: 13822
Prosopography: Gouw (2009), no. 105
Person: Markos son of Deidas from Antiochia on the Orontes (Syria)