Prosopography: Gouw (2009), no. 90

Prosopography ID: 13813
Prosopography: Gouw (2009), no. 90
Person: Marcus Aurelius Eucarpides son of Zopyros from Athens (Attica)