Prosopography: Gouw (2009), no. 86

Prosopography ID: 13812
Prosopography: Gouw (2009), no. 86
Person: Marcus Aurelius Chrysimos (the Vigilant) from Tralleis (Caria)