Prosopography: Gouw (2009), no. 85

Prosopography ID: 13811
Prosopography: Gouw (2009), no. 85
Person: Marcus Aurelius Attikos Alexander from Xanthos (Lydia)