Prosopography: Gouw (2009), no. 81

Prosopography ID: 13809
Prosopography: Gouw (2009), no. 81
Person: Marcus Aurelius Artemidoros from Saittai (Lydia)