Prosopography: Gouw (2009), no. 75

Prosopography ID: 13806
Prosopography: Gouw (2009), no. 75
Person: Marcus Alfidios from Elaia (Aeolis)