Prosopography: Gouw (2009), no. 69

Prosopography ID: 13802
Prosopography: Gouw (2009), no. 69
Person: Lucius Iulius Nikostratos from Sardis (Lydia)