Prosopography: Gouw (2009), no. 54

Prosopography ID: 13791
Prosopography: Gouw (2009), no. 54
Person: Eudaimon from Alexandria (Egypt)