Prosopography: Gouw (2009), no. 53

Prosopography ID: 13790
Prosopography: Gouw (2009), no. 53
Person: Epidauros (Ammonios) from Alexandria (Egypt)