Prosopography: Gouw (2009), no. 42

Prosopography ID: 13744
Prosopography: Gouw (2009), no. 42
Person: Aurelius Tertullios son of Eutychus from Herakleia Pontica (Bithynia)