Prosopography: Gouw (2009), no. 38

Prosopography ID: 13743
Prosopography: Gouw (2009), no. 38
Person: Aurelius Ploution from Hermopolis (Egypt)