Prosopography: Gouw (2009), no. 88

Prosopography ID: 1373
Prosopography: Gouw (2009), no. 88
Person: Marcus Aurelius Demetrios (Harpokration) from Hermopolis Magna (Egypt)