Prosopography: Weir (2004), p. 128

Prosopography ID: 1360
Prosopography: Weir (2004), p. 128
Person: Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)