Prosopography: Weir (2004), p. 128

Prosopography ID: 1345
Prosopography: Weir (2004), p. 128
Person: [Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?] from Nikopolis? (Epirus)