Prosopography: Weir (2004), p. 128

Prosopography ID: 1344
Prosopography: Weir (2004), p. 128
Person: Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)