Prosopography: Weir (2004), p. 127

Prosopography ID: 1341
Prosopography: Weir (2004), p. 127
Person: Titus Flavius Archibios from Alexandria (Egypt)