Prosopography: Weir (2004), p. 126, 137

Prosopography ID: 1327
Prosopography: Weir (2004), p. 126, 137
Person: Marcus Aurelius [...]os son of Timokles from Aphrodisias (Caria)