Prosopography: Weir (2004), p. 125

Prosopography ID: 1296
Prosopography: Weir (2004), p. 125
Person: ...iax... from Pergamon (Mysia)