Prosopography: Moretti (1957), no. 785, 787

Prosopography ID: 1256
Prosopography: Moretti (1957), no. 785, 787
Person: Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)