Prosopography: Strasser (2021), no. 216

Prosopography ID: 12435
Prosopography: Strasser (2021), no. 216
Person: [athlete]