Prosopography: Strasser (2021), no. 163

Prosopography ID: 12412
Prosopography: Strasser (2021), no. 163
Person: Marcus Aurelius Meliton (Agroitas) son of Meliton from Aphrodisias (Caria)