Prosopography: Aspiotes (2006), no. 1370

Prosopography ID: 12411
Prosopography: Aspiotes (2006), no. 1370
Person: Marcus Aurelius Meliton (Agroitas) son of Meliton from Aphrodisias (Caria)