Prosopography: Strasser (2021), no. 63

Prosopography ID: 12348
Prosopography: Strasser (2021), no. 63
Person: ([hieronikes])