Prosopography: Stephanis (1988), no. 1634

Prosopography ID: 12292
Prosopography: Stephanis (1988), no. 1634
Person: Marcus Aurelius Meliton (Agroitas) son of Meliton from Aphrodisias (Caria)