Prosopography: Moretti (1957), no. 931

Prosopography ID: 1225
Prosopography: Moretti (1957), no. 931
Person: Aurelius Germanus son of Symmachos from Arsinoe (Egypt)