Prosopography: Moretti (1957), no. 825

Prosopography ID: 1172
Prosopography: Moretti (1957), no. 825
Person: Herakleides from Alexandria (Egypt)