Prosopography: Moretti (1957), no. 821

Prosopography ID: 1170
Prosopography: Moretti (1957), no. 821
Person: Sarapion from Alexandria (Egypt)