Prosopography: Moretti (1957), no. 777

Prosopography ID: 1146
Prosopography: Moretti (1957), no. 777
Person: Publius Cornelius Ariston son of Eirenaios from Ephesos (Ionia)