Prosopography: Brunet (1998), no. 38

Prosopography ID: 1106
Prosopography: Brunet (1998), no. 38
Person: Marcus Aurelius Zotikos from Kaisareia Tralleis (Caria)