Prosopography: Strasser (2001), no. 279

Prosopography ID: 11018
Prosopography: Strasser (2001), no. 279
Person: [athlete]