Prosopography: Strasser (2001), no. 224

Prosopography ID: 11014
Prosopography: Strasser (2001), no. 224
Person: Clemens from Byzantion (Thrace)